MẶT BẰNG TRỐNG / Mặt bằng trống

THÔNG TIN:

          *  Diện tích mặt bằng trống: 32 m2 - 690 m2
          * Liên lạc: 0903 988 919 (Tiếng Nhật)
    0949 792 070 (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
          * Email: sales@zenplaza.com.vn
          * Facebook: www.facebook.com/zenplaza.com.vn